นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2567

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ  และ ผศ. ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ใน “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2567    จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 เพื่อเป็นเวทีให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย และเยาวชนนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน โดยมีผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ มีผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 100 ผลงาน

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงคือ “BiTNet” ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนและกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านภาพถ่ายอัลตราซาวน์

และ  ผศ. ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงคือ  “พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบจักรวาลนฤมิต” หรือ KKU herbarium metaverse  ในรูปแบบออนไลน์ โดยการสร้างประกอบด้วยสองส่วนคือ การสร้างสิ่งแวดล้อม และการสร้างโมเดล โดยใช้เทคนิค photogrammetry เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ให้กับ เด็ก และเยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทำให้สามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

“งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2567  มีเป้าหมายที่จะมุ่งส่งเสริม สร้างแรงจูงใจและช่วยผลักดันการพัฒนาศักยภาพของนักประดิษฐ์ไทยให้สามารถพัฒนาผลงาน กระบวนการหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

Scroll to Top