workpointtoday-ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ World Bank ชี้พัฒนาเมืองรอง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดเหลื่อมล้ำ

ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ World Bank ชี้พัฒนาเมืองรอง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดเหลื่อมล้ำ

 

สำนักข่าว :  workpointtoday.com

 

URL : https://workpointtoday.com/world-bank-secondary-cities/

วันที่เผยแพร่ : 02 Sep 2023

 

Scroll to Top