มข. มุ่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ โดยได้จัดได้จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ทราบถึงหลักการและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากร บรรยาย ฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 69 ท่าน ทั้งนี้จากจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้มีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ได้

ข่าว  : ณัฐฌา ขำศิริ งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ภาพ  : วิญญ์  สาสุนันท์ งานรับเข้าและการตลาด

Scroll to Top