มข. จัดเต็ม! หลักสูตร “Marketing Research” เข้มข้นเน้นเนื้อหา พร้อมเทคนิควิเคราะห์ตลาด ปลุกพลังนวัตกร สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดย ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  จัดอบรมหลักสูตร Marketing Research” ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เข้าร่วมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุม M5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง   เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการประกอบการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศชาติ ฉะนั้นหลักสูตร “Marketing Research”  จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการวิจัยตลาด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด และผู้ประกอบการ ที่จะสามารถวิเคราะห์ตลาด เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน หวังว่าจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างเครือข่าย   และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งในหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณกมล อัศวยนต์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวย์ เมคเกอร์ จำกัด เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การวิจัยตลาด   กระบวนการวิเคราะห์ตลาด   เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก   และการนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ อีกด้วย”

สำหรับผู้ที่สนใจ   สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://innoprise.kku.ac.th/ หรือ Facebook Fanpage KKU-innoprise

Scroll to Top