คณะผู้บริหาร COLA ร่วมงาน The Mekong Forum 2023: Driving Transformation Change in the GMS ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญจาก สถาบันแม่น้ำโขง (Mekong Institute) ให้เข้าร่วมงาน The Mekong Forum 2023: Driving Transformation Change in the GMS ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นงานประชุมนานาชาติประจำปีของเครือข่ายสถาบันแม่น้ำโขงที่มีผู้แทนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และจีนตอนใต้ เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยในปีนี้มณฑลยูนนาน และ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในการร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในฐานะพันธมิตรสำคัญของสถาบันแม่น้ำโขงแล้ว COLA ยังมุ่งที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันศูนย์กลางด้านกิจการสาธารณะของภูมิภาคอาเซียน ที่เชื่อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนตอนใต้

นอกจากนั้น COLA ยังได้เข้าพบปะกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคุนหมิง ของจีน ที่ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ COLA ในการพัฒนายกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอก Doctor of Public Administration in Public Affairs Management ที่ COLA โดยได้เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีแผนจะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคตอันใกล้ การจัดประชุม Mekong Forum 2023 ถือเป็นพื้นที่ในการเกาะเกี่ยวความร่วมมือและสร้างความเข้าใจระหว่างกันของทุกภาคส่วนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งแบบไร้พรมแดน การเชื่อมโยงและขยายโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแบบหมุนเวียน

Scroll to Top