นศ.COLA KKU ได้รับคัดเลือกจากเครือข่าย SEED Thailand ให้เข้าร่วมโครงการ Seed Project 4 ภูมิภาค ปี 3 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล”

ในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวรายุส ศรีมูลเขียว นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่าย SEED Thailand ให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project 4 ภูมิภาค ปี 3 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีผู้แทนเครือข่ายเยาวชน ผู้แทนสภานิสิตนักศึกษา/องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นได้เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลายหัวข้อ อาทิ การก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำบนโลกดิจิทัล การนำเสนอเรื่องเล่าบ้านเราบนโลกดิจิทัล การสร้างพลัง Soft Power จากท้องถิ่น ทำให้แกนนำเยาวชนรู้จักปรับการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม สร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้นำเสนอความคิดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และลงปฏิบัติโครงการนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 4 ภูมิภาคด้วยกัน

Scroll to Top