สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

                วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กิจกรรม “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภายนอก สนใจเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจขั้นตอน วิธีการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล และสามารถนำผลงานที่ได้ไปประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

                รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประธานในพิธีเปิดการอบรมได้กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมกล่าวถึงภารกิจของสำนักบริการวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) การจัดหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) และการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ซึ่งการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว และคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอชำนาญการ ชำนาญงาน หรือ การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนศรี สิงห์ภู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินผลงานวิชาการฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิควิธีการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรให้ข้อเสนอแนะพร้อมคำแนะนำในการปรับเนื้อหาในการเขียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

Scroll to Top