” จากดอกหญ้าสู่ดอกฟ้าที่ทรงคุณค่าในชุมชน ” สำนักบริการวิชาการ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้วัยเกษียณให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองศิลา

   

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OAS KKU) ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา จัดกิจกรรม : การสร้างอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การจำหน่ายสร้างรายได้วัยเกษียณ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

 

              ประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึง ภารกิจในด้านบริการวิชาการ โดยดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating Shared Value) โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยเทศบาลเมืองศิลา ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ หล้าหา รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา และนางอรจิต หล้าหา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองศิลา และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน ได้ให้การต้อนรับ

             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดงานหัตถกรรมจากไม้กวาดดอกหญ้า สู่การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้รูปทรงต่าง ๆ ที่ใช้วัตถุดิบจากดอกหญ้า การออกแบบกิจกรรมคำนึงถึงข้อจำกัดด้านการทำงานของผู้สูงอายุเป็นหลัก ใช้มวลกล้ามเนื้อน้อย ใช้วัสดุน้ำหนักเบา สามารถสร้างชิ้นงานได้ทุกที่ที่ต้องการ ใช้อุปกรณ์น้อย ต้นทุนต่ำ การทำงานมีความยืดหยุ่นสูง ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ทางเลือก ลดภาวะพึ่งพิง และเป็นเงินออมให้กับผู้สูงอายุในระหว่างเรียนตลอดปีการศึกษา โดยกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มไม้กวาดหลากสี กลุ่มดอกกก กลุ่มกอหญ้า กลุ่มช่อดอก  และกลุ่มดอกการิก

 

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับทีมวิทยากร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ  นางสาวมณี ตันศรีประเสริฐ ผจก.บริษัทสยามเอ็ม แฮนดิคราฟท์ จำกัด ร่วมกันสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการต่อยอดสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศิลา โดยมีกำหนดวางแผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในงานเกษตรภาคอีสาน ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

   

ภาพ/ข่าว : ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ

“From grass weeds to something valuable in the community” – is what the Office of Academic Service does for the elderly in Sila Municipality to earn their living

https://www.kku.ac.th/15885