บพท. หนุนสร้างการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลเมือง และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกับ นศ.วปท. ผ่านกลไกพัฒนาเมือง

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (พบท) ได้สนับสนุนทุนและการจัดการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง ให้กับ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง และบริษัท Infinitland จำกัด ในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่น เมืองแห่งการเรียนรู้”
โดยใน วันที่ 7 กันยายน 2565 นักวิจัยในโครงการ และเป็นบุคลากรของบริษัท InfiniLand จำกัด โดยคุณนพคุณ ฟองทอง CEO และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ Technology Blockchain, Cryptocurrency, GameFi, DeFi, Metaverse และ Technology AR VR MR XR แก่ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังได้มอบ เหรียญ KGO จำนวน 1,000,000 เหรียญให้กับ วิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของนักศึกษา และใช้เป็น รางวัลสำหรับนศ ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โดย มี ดร.ณรงค์เดช มหาศิริกุล นักวิจัยในโครงการขอนแก่นเมืองแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบ
สำหรับเหรียญ KGO นั้น ย่อมาจาก Knowledge Governance Token เป็น แต้มส่วนลดดิจิทัลประเภท Utility Token พร้อมใช้ ที่ออกโดย InfinitLand สามารถเปรียบเทียบได้กับการได้รับ E-Voucher ล่วง หน้าในรูปแบบของ Utility Token มีคุณสมบัติในการ “เป็นแต้ม ส่วนลด” สินค้าและบริการที่อยู่ในชุมชน ท้องถิ่น โดยสามารถใช้ KGO เพื่อเป็นแต้มส่วนลดสินค้าและ บริการกับร้านค้าทั่วไป และสามารถนําามาเป็นแต้มส่วนลดเพื่อทําา กิจกรรม ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่จัดยังสถานที่จริง (On-Site) หรือ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) รวมถึงในโลกเสมือน (Metaverse) ได้ด้วย
อีกทั้ง การพัฒนา KGO นั้นยังเป็น หนึ่งภารกิจของโครงการวิจัย “ขอนแก่นสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” หรือ “Khon Kaen Learn City” ซึ่งมี บริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรภายในจังหวัด สมาคมต่างๆ รวมถึง สถานับการการศึกษา ได้ทำการศึกษาวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ของคนเมืองขอนแก่น เกิดการใช้เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจใหม่และสร้างโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรในทุกด้าน และเป็นการสร้างรากฐานในการเป็น Smart City ได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต
โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีเป้าหมายในการ ส่งเสริมให้เกิด เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC)
Scroll to Top