มข. เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Acadamic Honesty Center)โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงาน  ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการความซื่อสัตย์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Professor Dr. David Knauft , นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  พร้อมด้วย  ภาคีเครือข่าย University of Georgia และ International Center for Academic Integrity (ICAI) ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายเข้าในพิธีเปิดศูนย์ฯ กว่า 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า   พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการในวันนี้ เรื่องความสุจริตทางวิชาการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง         ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะเป็นการร่วมมือ ร่วมใจของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญของการร่วมกันผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอันจะเป็นปรากฏการณ์ที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เห็นพร้อมด้วยความสุจริตทางวิชาการด้วยกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  การมีศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการประสานความร่วมมือและเก็บข้อมูลรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนกติกาในการดำเนินงานด้านความสุจริตทางวิชาการที่เป็นเรื่องใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้นมีความสำคัญมาก ผมเชื่อว่านอกจากมีสถานที่แล้วจะมีผู้ปฏิบัติงานในส่วนของอาจารย์และฝ่ายสนับสนุนอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการรวมถึงส่งเสริมนโยบายให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

            รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  โครงการเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Acadamic Honesty Center) แนวคิดเรื่องการส่งเสริมความสุจริตทางด้านวิชาการนี้เกิดจากการขับเคลื่อนของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ท่านได้เห็นความสำคัญของเรื่องความสุจริตทางวิชาการและได้ศึกษาพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกับท่าน Professor Dr. David Knauft ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะความสุจริตด้านวิชาการจึงได้มีดำริให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการคิดและการดำเนินงานทางด้านความสุจริตทางวิชาการร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในเรื่องของความสุจริตทางวิชาการต่อไป

งานในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการความซื่อสัตย์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก

ภาพ/ ข่าว  : จิราพร ประทุมชัย

Scroll to Top