Prime Minister’s Digital Awards 2020

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี สร้างอนาคตประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี สร้างอนาคตประเทศไทย

Scroll to Top