วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU กับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสำรวจทางภูมิสารสนเทศ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ