คณะสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน. 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจาก เหตุอัคคีภัยแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยการอบรมในครั้งนี้ยังเป็นการทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  สัญญาณแจ้งเหตุ  บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทฤษฎีการดับเพลิงเบื้องต้น  ทฤษฎีการอพยพและจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้  การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผนอพยพ   ซึ่งในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมช่วงนอกเวลาราชการในเวลา โดยวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมกว่า 300 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า คณะสหวิทยาการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากมีบุคลากรและผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาสาสตร์ สารเคมี เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่าง ระมัดระวัง อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน  คณะสหวิทยาการ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและควบคุม อัคคีภัยขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ภาพ : ปาณพล มีเพียร ,ธีรชัย สุขส่ง, ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

Scroll to Top