มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าอันดับ 2 ของประเทศ 2 ปีซ้อนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ประจำปี ค.ศ. 2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าอันดับ 2 ของประเทศ 2 ปีซ้อนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากการจัดอันดับของสถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ประจำปี ค.ศ. 2022
รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

     รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ENKKU) ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระดับโลก SCImago Institutions Rankings ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 524 ของโลก เป็นอันดับ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศไทย สองปีซ้อน (2021 & 2022) โดยได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 (SCImago Institutions Rankings 2022) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยผลการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Engineering มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 2 จาก 20 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งการจัดลำดับนี้มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ซึ่งบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของคณะ ในการเป็นคณะวิศวกรรมชั้นนำด้านการสอน วิจัยและพัฒนา  1 ใน 5 ของประเทศ

 

 

     นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งปีนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีการรวบรวมผลการจัดอันดับของสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในกลุ่ม Government, Health, Universities, Companies และ Non-profit  โดยจะเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยการประมวลผลจากการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล Scopus โดยปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ในสาขา Engineering  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. (457) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. (524) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. (540) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. (550) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. (551) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. (552) มหาวิทยาลัยพะเยา
 7. (560) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. (564) มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. (572) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 10. (575) สถาบันวิทยสิริเมธี
 11. (579) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. (584) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. (586) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14. (593) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. (604) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. (619) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 17. (642) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. (643) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 19. (651) มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. (676) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2200

 

ข้อมูล : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ / Facebook : Ratchaphon Suntivarakorn

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Faculty of Engineering, KKU, ranked the 2nd of Thailand for the second consecutive year by SCImago Institutions Ranking (SIR) 2022

https://www.kku.ac.th/12969

Scroll to Top