อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  1/2565  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 และ Zoom Meeting

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้มีเรื่องหลัก ๆ คือ

ประเด็นที่ 1 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 หรือ เทอมปลาย ตั้งแต่เรื่องของการช่วยเหลือในลักษณะของเงินคืนให้กับนักศึกษา ตามร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา มาตรการจัดสรรทุนการศึกษา มาตรการช่วยเหลือทางด้านซิมการ์ด มาตรการหาnotebookให้กับนักศึกษา มาตรการการจ้างงาน รวมทั้งคูปองอาหารกลางวัน ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารในวันจันทร์หน้า และ จะเผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบต่อไป

ประเด็นที่ 2 เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการเปิดหลักสูตร และ เป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2565 – 2569 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและประกาศนโยบาย 7 ข้อ ดังนี้

1) ไม่เพิ่มหลักสูตรและจำนวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ (ตาม 12 new S-curve และ Global mega trends) หรือเป็นหลักสูตรที่ริเริ่มโดยนโยบายของมหาวิทยาลัย

2) ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ ให้เป็นหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm) เน้นการพัฒนาทักษะ (21st Century Skills) มุมมองและสมรรถนะระดับสากล (Global Perspective & Capability) ของนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์ Education Transformation ของมหาวิทยาลัย

3) ให้เพิ่มหลักสูตรและการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับปริญญาเอกที่เน้นงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Global and Frontier Research University

4) ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ

5) การรับนักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนมากกว่าปริมาณ และให้รับตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการรับของหลักสูตร

6) พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตมีงานทำ มากกว่าร้อยละ 80

7) หลักสูตรที่รับนักศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษา หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ควรมีการปรับปรุง ควบรวม หรือ ยกเลิก

ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงแนวปฏิบัติว่า จะทำอย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายที่สภาได้ให้ความเห็นชอบ

ประเด็นที่ 3 เป็นการพูดคุยเรื่องการเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีเรื่องหลักๆที่จะนำเสนอ คือ ผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ประชุมกันที่นครราชสีมาเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ประเด็นสุดท้าย คือ การเตรียมการนำเสนอเรื่องบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต

KKU President has the 1st Khon Kaen University Administrators Meeting of 2022

https://www.kku.ac.th/12450

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top