นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการคว้ารางวัลจากการประกวดโครงการ The 1st Asian International Student Competitions 2021 ภายใต้หัวข้อ โอกาสและความท้าทาย ของผู้ประกอบการในยุคโควิด 19 (Entrepreneurship Opportunities and Challenges in COVID-19 ERA) ระดับอาเซียน โดยเวทีการประกวดนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG ประเทศอินโดนีเซีย UNIVERSITI KUALA LUMPUR ประเทศมาเลเซีย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย THAI NGUYEN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION ประเทศเวียตนาม POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES ประเทศฟิลิปปินส์  โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 และมีการประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลได้ดังต่อไปนี้

การแข่งขันประเภท Non-Academic
รางวัลชนะเลิศ  ทีม : Mahaesri
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.นางสาวมาตา มาสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
2.นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชัยรบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
3.นางสาวกวินตรา อนุเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
4.นางสาวธัญญลักษ์ กิจไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
5.นางสาวปริยากร แบนขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม : Athena
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.นางสาวนันทรัตน์ จงโยธา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
2.นางสาวสิรินาฎ เชื้อตาหมื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
3. นางสาวอรกานต์ วิชาเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
4.  นางสาวจิราวรรณ แพทย์จัตุรัส  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
5.  นางสาวศศิชา ธรรมารุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด


การแข่งขันประเภท Academic 
หมวดหมู่: ด้านธุรกิจ หมวดหมู่ย่อย : การตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม : Cuzdi
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. นางสาวสุกัญญา รุณจักร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
2. นางสาววารุณีย์ ลอยร่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
3. นางสาวพฤกษา แซ่เต็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
4. นางสาวมุฑิตา เพชรพนมกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

การแข่งขันประเภท Academic หมวดหมู่: ด้านนวัตกรรม หมวดหมู่ย่อย : เทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม : The ultimo
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. นายอังศฎาวุฒิ บำรุงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
2. นายคมชนาธิป วงศ์คำปวน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
3. นายมนพัทธ์ อินธิสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
4. นางสาวมธุรดา ภักดีบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

รับชมการประกาศผลและการมอบรางวัลย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/pOe7yU8YCAg

วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

 

Scroll to Top