อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่อุตสากรรมเชิงพาณิชย์”  จัดขึ้นโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในรูปแบบ Onsite และ Online มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ราย อาทิ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน   ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น )  

ซึ่ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นประธานในโครงการ  วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มุ่งเน้นพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำงานวิจัยหลากหลายแขนงภายในมหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชนได้จริง และเกิดการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศภายใต้การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่สามารถขยายผลออกสู่เชิงพาณิชย์ในการขยายธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคตได้

ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หลังจากนั้น นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ “การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่อุตสากรรมเชิงพาณิชย์” พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีไปใช้ในการขยายผลต่อยอดอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการพร้อมทั้งต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถสร้างมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมจึงเกิดความร่วมมือในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม จำนวน 4  สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ใน เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “E-commerce” โดย คุณอรรถพล กิตติธรรมสาร จาก Lazstar (Certified Trainer Lazada) Lazada Seller Ambassador

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การขึ้นบัญชีนวัตกรรม” โดย คุณอนันตพงษ์ สุขเกษ  ผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สวทช. จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Show case มหาวิทยาลัยกับการนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์”  โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผจก.ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  , ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี มหาวิทยาลัยนครพนม  และ ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยการนำเสนองานผลงานวิจัยที่พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องทอเสือกกกอัตโนมัติ เครื่องทอผ้า เป็นต้น

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “E-commerce” โดย คุณอรรถพล กิตติธรรมสาร จาก Lazstar (Certified Trainer Lazada) Lazada Seller Ambassador

 

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Show case มหาวิทยาลัยกับการนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์” จากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การขึ้นบัญชีนวัตกรรม” โดย คุณอนันตพงษ์ สุขเกษ  ผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สวทช. จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Show case มหาวิทยาลัยกับการนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์” โดย รศ.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผจก.ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Show case มหาวิทยาลัยกับการนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์” โดย ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Show case มหาวิทยาลัยกับการนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์”  โดย ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ภาพ : นภดล กลิ่นศรีสุข

ข่าว : พรสุดา ลานอก

Khon Kaen Provincial Industry Office joins KKU to hold an online seminar to upgrade research work towards commercial industry

https://www.kku.ac.th/12130

Scroll to Top