นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

นายยุทธนากร คณะพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมนักวิจัย คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากอุทยานวิทย์ฯ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนายยุทธนากร คณะพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมนักวิจัย ที่มี รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท ในสาขา : นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยผลงาน : รีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดซิลิคอน

โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการและนักวิจัย ในการเข้าประกวดแข่งขันโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 (NESP Innovation Award 2021) และ กิจกรรม Bio Asia Pacific 2021 ภายใต้แนวคิด From Recovery to Resilience After COVID-19 โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมอบโล่รางวัล ป้ายเงินรางวัล และช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid -19 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ซึ่งโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 (NESP Innovation Award 2021) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัยขอนแก่นได้ส่งผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและบริการอื่นๆเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังนี้
1. รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และคุณจารุพงศ์ ประสพสุข จากบริษัทบัวบกสมุนไพรไทยจำกัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล 30,000 บาท
ผลงาน : เจลแต้มสิว Ortelra
สาขา : นักธุรกิจนวัตกรรม
2. คุณกฤษฎา บุญประสิทธิ์ จากบริษัทไทยนีทเบเกอรี่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท และช่อดอกไม้
ผลงาน : เครื่องผลิตขนมเปี๊ยะทุเรียน
สาขา : นักธุรกิจนวัตกรรม
3. คุณยุทธนากร คณะพันธ์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมนักวิจัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท
สาขา : นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ผลงาน : รีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดซิลิคอน
พร้อมทั้งมอบรางวัลจากกิจกรรม Bio Asia Pacific 2021 ภายใต้แนวคิด From Recovery to Resilience After COVID-19 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1- 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิต และคุณอัชฌพร ไกรตระกูล จากบริษัทไอเคคร๊าฟ จำกัด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล 30,000 บาท
ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ QVIRA Antiviral Fabric (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอป้องกันแบคทีเรีย)
ด้านผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพโดดเด่น ภายใต้แนวคิด From Recovery to Resilience After COVID-19 ทั้งนี้โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 (NESP Innovation Award 2021) จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศ และวางรากฐานให้กับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และช่วยผลักตันประเทศชาติของ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังยื่นต่อไป และ กิจกรรม Bio Asia Pacific 2021 ภายใต้แนวคิด From Recovery to Resilience After COVID-19 ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม PITCH&PARTNER 2021 เพื่อสรรหาและมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการ startupด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพโดดเด่นโดยการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนช่วยเหลือและตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
(ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าว  จาก Facebook : KKU Science Park)
ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top