คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ        (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและพบปะ พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ พบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน

           คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) สำหรับบัณฑิตและประชาชน    ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 17 ตำบล   เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ตึก AG08 ห้อง 8502 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดี  คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ พบปะ พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าสู่บรรยากาศของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน คือ  ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน และ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับ นายวรวัฒน์ นิ่มเวไนย์ นักวิจัยด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน  โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจในการรับฟังการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   หลังจากการอบรมสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ แนวทางการสำรวจข้อมูลด้านน้ำในระดับชุมชนและครัวเรือน การทำแผนผังน้ำชุมชน   การประเมินสถานการณ์จัดการน้ำชุมชน และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Arcgis เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทำงานจริงในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

ข้อมูล : จนท.โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T

รวบรวมข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน

Scroll to Top