ผลงานตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T มุ่งจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นรายงานประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2564 ฉบับที่ 3 วันที่ 15-21 มีนาคม 2564
กิจกรรมประจำสัปดาห์
        มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์   เรียนรู้เรื่อง พื้นฐานการผลิตสื่อ โดยอาจารย์ ไพศาล เอกวัฒน์  สืบค้นข้อมูลการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเวทีและการเป็นวิทยากรกระบวนการ  ประสานงานกับเกษตรตำบล วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ และกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัยเพื่อจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล(Village profile) ความก้าวหน้าและผลปฏิบัติงานรายสัปดาห์

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่ง Vilage profile ท่องเที่ยว และ OTOP ภายในตำบลโนนหัน ทางคณะทำงานพบว่า
แหล่งท่องเที่ยว, วิสาหกิจ และ OTOP มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปได้ จึงได้มีการสืบค้นข้อมูลการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเติม และวางแผนหาแนวทางการพัฒนาร่วมกับภาครัฐและชุมชนต่อไป  จากข้อมูลตำบล เบื้องต้น พบปัญหาต่างๆ ซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาในลำดับถัดไปบทเรียนและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  เรียนรู้เรื่องการจัดเวทีและการเป็นวิทยากรกระบวนการ   เรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อ และออกแบบสื่อดิจิทัล   เรียนรู้เรื่องการประสานงานและการจัดการต่างๆ

แผนการดำเนินงานสัปดาห์ต่อไป
        ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ และกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย  เรียนรู้เรื่อง การผลิตสื่อ โดย อาจารย์ ไพศาล เอกวัฒน์  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน  กรอกข้อมูล Village profile และทำแผนที่ตำบล

 

Scroll to Top