AMS KKU จัดอบรมโปรแกรมQGIS แก่ผู้ถูกจ้างงานโครงการU2T

AMS KKU จัดอบรมโปรแกรมQGIS แก่ผู้ถูกจ้างงานโครงการU2T
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่” ให้กับผู้ถูกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) : U2T ทั้ง 6 ตำบล ของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1) ต.สะอาด อ.น้ำพอง 2) ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 3) ต.กระนวน อ.ซำสูง 4) ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ 5) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ 6) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกจ้างงานในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้พบปะและได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานพื้นที่ของตนเอง
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับผู้ถูกจ้างงาน
ช่วงถัดมา ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
การอบรมหลักการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. พรทิพย์ โพนตุแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น นั้น และในช่วงบ่ายได้อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(QGIS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่” โดย วิทยากรและทีม
และในการอบรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย
ณ ณ ลานอเนกประสงค์ (ห้องกระจก) ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
Scroll to Top