อธิการบดี เปิดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference ระบบ Zoom)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 5 วาระ ประกอบด้วย

  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง : ร่างประกาศคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 1/2564) เรื่อง เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา : การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ : ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดของการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ 043 2021 90 ภายใน 48192, 48193, 48194

 

ข่าว : นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย / นางสาวพรหมพร ยอดแก้ว

ภาพ : นายอภิฉัตร มณีจักร์

Scroll to Top