คณะมนุษย์ฯ เปิด English Corner ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย สร้างพื้นที่ฝึกทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านเกม/ละคร

……………คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้การบริหารของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดพื้นที่สำหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษขึ้นสนองตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ    Ms. Vanessa Nicole Moll  และ นางสาวชุดาภา คลังแสง   เป็นคณะกรรมการจัดโครงการ English Corner ขึ้น ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประมาณ 250 คน  บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประมาณ 50 คน  ได้มีที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษครบวงจร ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

……………เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์​ 2564  ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ENGLISH CORNER  เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 และ 4 โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาสเปน ภาษาไทย และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน โดยกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษา ผ่านการเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ​จากการดูละครภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเล่นเกม Kahoot

……………โครงการ English Corner  มีขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคม และการฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมร่วมกับระหว่างอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา และนักศึกษา ผ่านการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเรียนภาษาผ่านการรับชมภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ การจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริง การพบปะพูดคุย รวมถึงการสื่อสารผ่านการเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยหวังว่านักศึกษามีการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ (English language development) การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural communication) และ การมีส่วนร่วมทางสังคม (social engagement)  เป็นจุดให้นักศึกษาและบุคลากรมีที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษทั้งด้านการเรียน การสอน อย่างครบวงจร

……………คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ English Corner  ขึ้นเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา  โดยพัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)  เป็นโอกาสในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง   พร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  เพื่อสร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)   มีการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ  โดยสร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)  ทั้งสนองยุทธศาสตร์การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  โดยสร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)

……………นักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Corner เข้าใช้พื้นที่สำหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ English Corner  ได้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2564  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทาง  https://hs.kku.ac.th/HUSOIPR/index.php

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top