อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 4 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 /2564 ที่ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมได้จัดประชุมผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์โดยโปรแกรม Zoom ด้วย

สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ มีการร่วมกันพิจารณาว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ.2561 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารงานหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงมีการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่…/2564 ว่าด้วยเรื่องประเภท และสถานะหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น/เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งการรวมหรือยุบ เลิกหน่วยงานวิสาหกิจของหน่วยงาน/เรื่องงบประมาณ ทุน การเงิน บัญชี และการตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจของหน่วยงานและเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน โดยที่ประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ภาพข่าว : อรรถพล ฮามพงษ์

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

Scroll to Top