เช็กรายชื่อ! วิชาสมรรถนะ ม.ขอนแก่น รอบ 2 โควตา คณะไหนต้องสอบบ้าง

สำนักข่าว: เด็กดี
URL:  https://www.dek-d.com/tcas/56561/
วันที่เผยแพร่: 10 พ.ย. 2563

สวัสดีค่ะ ข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับรอบ Portfolio ในช่วงเดือนธันวาคม โดยจะมีโครงการเด็กดีมีที่เรียนที่น้องๆ ในจังหวัดที่กำหนดสามารถสอบถามข้อมูลกับทางโรงเรียนได้เลย นอกจากนี้ก็จะมีรับตรงของคณะอื่นๆ ทยอยออกมา น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

วันนี้พี่มิ้นท์จะมาอัปเดต รายละเอียดการใช้คะแนนวิชาประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้ในการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา ม.ขอนแก่น คณะไหน ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ทำความรู้จักวิชาสมรรถนะ ม.ขอนแก่น

ในการสมัคร TCAS รอบ 2 หรือ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีองค์ประกอบ หรือเกณฑ์การพิจารณาจาก การประเมินสมรรถนะหลัก 80 – 100% และประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน หรือความถนัดเฉพาะด้าน 0 – 20%

เกณฑ์คะแนนวิชาสมรรถนะ คณะต่างๆ

1. คณะแพทยศาสตร์

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ – แต่ละสมรรถนะต้องไม่น้อยกว่า 30% และคะแนนรวมทุกสมรรถนะ ต้องไม่น้อยกว่า 50%
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค – คะแนนสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องได้ขั้นต่ำแต่ละสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 20% และสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่ละสมรรถนะต้องไม่น้อยกว่า 30% และ GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

 • กลุ่มสมรรถนะหลัก ต้องไม่น้อยกว่า 30% และคะแนนรวมทุกสมรรถนะไม่น้อยกว่า 50%
 • มี GPAX 5 เทอมไม่น้อยกว่า 3.00 (GPA ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00, เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00)

3. เภสัชศาสตร์

 • ทุกโครงการเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละสมรรถนะหลัก ต้องได้ไม่น้อยกว่า 20%
 • ทุกโครงการ ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เฉพาะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) ต้องมีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดูเงื่อนไขในหน้าเว็บไซต์
 • 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

  ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ดูเงื่อนไขที่หน้าเว็บไซต์

  5. คณะศึกษาศาสตร์

  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25%

  6. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

  เฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) ต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (KEPT) ที่สถาบันภาษาจัดสอบให้กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

  7. คณะเศรษฐศาสตร์

  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ และคะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ แต่ละสมรรถนะไม่น้อยกว่า 15%
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15% และคะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 30%
  • 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์

   ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านดนตรีไทย ไม่น้อยกว่า 60%

   9. วิทยาลัยนานาชาติ

   ต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20% สำหรับทุกสาขาวิชา

Scroll to Top