KKBS เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมรับไม้ต่อการจัดงานปี 2026

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024 (INCBAA 2024) ภายใต้หัวข้อ “SDGs-ความท้าทายและโอกาสอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืน”ในรูปแบบ Hybrid Conference & On-site ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ประธานจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้สรรค์สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ ๆ ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศและมีการบรรยายพิเศษ (Keynote Speech) ในหัวข้อ SDGs-ความท้าทายและโอกาสอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็น (Keynote Speech)

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (INCBAA 2024) ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 108 ผลงาน ทั้งรูปแบบ Online & On-site โดยมีผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการการท่องเที่ยว/MICE การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปิดท้ายด้วยการพิธีส่งมอบเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี The International and National Conference on Business Administration and Accountancy โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับป้ายสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพงานประชุม จาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ต่อจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ.2569 (INCBAA 2026)

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ภาพ

Scroll to Top