QSHC ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ฝึกอบรมการกู้ชีพ “สร้างเมล็ดพันธุ์ CPR”

(วันที่ 29 กพ 2567) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการทดสอบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED ตามฐานฝึกปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินตั้งแต่การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินอาการผู้ป่วย การแจ้งเหตุ การทำ CPR และการใช้เครื่องAED อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

QSHC ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ฝึกอบรมการกู้ชีพ “สร้างเมล็ดพันธุ์ CPR”
QSHC ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ฝึกอบรมการกู้ชีพ “สร้างเมล็ดพันธุ์ CPR”

กิจกรรมนี้มีวิทยากรจาก QSHC CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Suport) ที่ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ต้องการให้นักศึกษา และบุคลากร ได้มีทักษะการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
 
 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top