มข. TOP5 ประเทศไทย สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE)

       เมื่อเร็วๆนี้ ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชั่น (Times Higher Education (THE)) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2024 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com โดยประเมินจากภาพรวมสมรรถนะความสามารถจากภารกิจหลักสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การสอน, การวิจัย, ชื่อเสียงของงานวิจัย, จำนวนนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ และการถ่ายทอดความรู้ โดยทั้ง 4 ด้านถูกประเมินโดยตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวหลัก ได้แก่ Teaching, Research, Citations, International Outlook, และIndustry Income

        สำหรับผลการจัดอันดับ World University Rankings 2024 by subject: business and economics  สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับที่ 601-800 ของโลก และการจัดอันดับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับ 5 ของประเทศ โดยในประเทศไทยมีเพียง 7 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งนี้ผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้นนับเป็นผลงานที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดัน ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะสหวิทยาการ

สำหรับ Times Higher Education (THE) เป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหราชอาณาจักร และถือได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าส่งข้อมูลเข้าร่วม ได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูลและให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นดังนี้  https://kku.world/9p33n
  อันดับโลก 401-600 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อันดับโลก 501-600 มหาวิทยาลัยมหิดล
  อันดับโลก 601-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อันดับโลก 601-800 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  อันดับโลก 601-800 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อันดับโลก 601-800 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับโลก 801+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
ปรีดี ศรีตระกูล : ภาพ
Scroll to Top