ผุ้บริหาร มข. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 78 ปีวันชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากท่านจูดึ๊กสุง (Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และภริยา นางเหงวียนถิมิงห์ห่าน (Nguyen Thi Minh Hanh) เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 78 ปีวันชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( 2 กันยายน 1945-2 กันยายน 2023)
ในวันที่ 2 กันยายน 1945 นับเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเป็นวันที่ท่านประธานโฮจิมินห์ ได้ประกาศเอกราชจากอาณานิคมฝรั่งเศส ณ จตุรัสบาดิ่งห์ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 78 ปี ในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นได้เชิญแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ชาวเหวียตเกี่ยวในภาคอีสาน นักธุรกิจชาวไทยในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ตลอดจนนักวิชาการเวียดนามศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่งดงามอย่างยิ่ง ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2023

ข่าว/ภาพ: ศูนย์อาเซียนศึกษา

 

Scroll to Top