ศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ “International Seminar on The Formation of Cooperative Network for bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR”

ศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ “International Seminar on The Formation of Cooperative Network for bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR”โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ ศ.ดร.โนริยูกิ ซูซูกิ เป็นหัวหน้าโครงการความร่วมมือ ร่วมด้วย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ ผศ.ดร.รักชนก ชำนาญมาก ดร.รัชนี ปิยะธำรงชัย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทย สปป.ลาว และญี่ปุ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก (สวก.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังผลการวิจัยจากทั้งสามประเทศ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ข่าว: ศูนย์อาเซียนศึกษา

ภาพโดย: ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

Scroll to Top