KKBS เจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบายาสิตา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย ประกอบด้วย 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 7. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (Business School Network of Thailand: BSNT) ครั้งที่ 2/2566 ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทอง วิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเปิดประชุม ต่อด้วยการประชุมหารือเพื่อพิจารณากลยุทธ์และวางแผนการบริหารงานเครือข่าย

สำหรับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (Business School Network of Thailand: BSNT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2565 ทีผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการในด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย หวังยกระดับและปั้นบุคลากรทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ขยายผลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

KKBS hosts Thailand business school network

https://www.kku.ac.th/16839

Scroll to Top