สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10

          

              สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสินติธรรม รักสคูล ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล , ท่านไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ท่านปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่ง, ท่านสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรร, นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลขอนแก่น, โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม
            หลักสูตรนี้มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการศึกษาดูงาน ณ ศาลแพ่ง (รัชดา) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562  เทคนิคและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย การฝึกปฏิบัติขึ้นโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ย ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธรรมชาติของความขัดแย้ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมถึงการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทั้งด้านการใช้คำพูด การฟังอย่างตั้งใจ และการขอโทษอย่างจริงใจ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง และที่สำคัญในหลักสูตร มีการศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งรัชดา เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยโดยตรง รวมถึงได้เห็นสถานที่ ห้องปฏิบัติงานที่ใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จริง

           การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานภาคเอกชน โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรอง จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ได้ในลำดับต่อไป

 

Scroll to Top