คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Washington School of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกในทางทันตแพทยศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง ในหัวข้อ Clinical Research Methods in Oral Health ครั้งที่ 7 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี นับจากระหว่างปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน
จัดขึ้น ณ อุทยานวิทยศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Northeastern Science Park) และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนกว่า 40 คน
โดยรูปแบบของการประชุมมี วิทยากรและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย จำนวน 16 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมในด้านต่างๆ ได้แก่ Research Methods, Behavioral Research in Dentistry, Randomized Clinical Trials, Ethical Issues และ Biostatistics นอกจากนี้ มีกิจกรรม Study Design Workshop แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้ปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ร่วมกัน และนำเสนอในวันสุดท้ายของการจัดงานประชุมฯ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทุกท่านได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรจากหลากหลายสถาบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์อีกด้วย

Scroll to Top