คอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดบ้าน “Computer Education Open House” แสดงศักยภาพครูคอมฯ มข.

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Computer Education Open House 2019” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมในพิธีเปิดฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“Computer Education Open House 2019” เป็นกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพทางวิชาการ ผลงานและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา อีกทั้งยังให้นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ai:Artificial Intelligence for Education” โดย ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หัวข้อ “Technology Enhanced for Learning” โดย อ.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาและนวัตกรรมการผลิตสื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การอบรมหุ่นยนต์ Lego Robot และ Microbit และการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ

Scroll to Top