ตัวแทน นศ.-บัณฑิตผู้พิการ มข.ร่วม ค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมสู่การทำงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้เกิดการขยายโอกาสในการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา และบัณฑิตพิการได้เปิดมุมมองการเห็นคุณค่าในตนเอง เรียนรู้ความหลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ DSS จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมหารือเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตพิการ ตอบโจทย์องค์กรจ้างงาน และการสร้างความร่วมมือเป็นสหภาคีการจ้างงานคนพิการ

ภาพ / ข่าว :: ปริยากร สบาย

Scroll to Top