คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการออกกำลังกาย “วิศวะ สดใส ใส่ใจสุขภาพ E3= Ba #4 เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมทุกภารกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการออกกำลังกาย “วิศวะ สดใส ใส่ใจสุขภาพ E3= Ba #4 ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีกล่าวเปิดงาน และมี รศ.ดร.รัตมณี นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร และผ่านระบบ Zoom
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากรในคณะ ภายใต้แนวคิด Emotion Eating and Exercise Balance (การรับประทานอาหารตามอารมณ์และการออกกำลังกายให้สมดุล) ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรในคณะมีสุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีโภชนาการที่ดี และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสมดุล ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดโครงการและทีมวิทยากรที่ได้มีส่วนสำคัญในการเสียสละเวลาในการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้ และขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมในการรับมือในการทำงานทุกภารกิจด้วยความผาสุก
รศ.ดร.รัตมณี นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมความผาสุกให้กับบุคลากร ภายใต้หลัก Happy 8 คือ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ำใจงาม) Happy Society (สังคมดี) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู้) Happy Soul (ทางสงบ) Happy Money (ปลอดหนี้) Happy Family (ครอบครัวดี) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นโยบายมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การมีโภชนาการที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ภายใต้แนวคิด Emotion Eating and Exercise Balance งานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ “วิศวะ สดใส ใส่ใจสุขภาพ : E3= Ba #4” (Emotion, Eating, Exercise = Balance) ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 – 15 กันยายน 2566 โดยกิจกรรมในวันนี้ ภาคเช้า เป็นการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทดสอบวัดสมรรถนะร่างกาย และภาคบ่าย จะมีกิจกรรม EN FIT Talks : แรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการออกกำลังกาย และการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย เรื่อง “weight training” โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top