สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นเรียนผ่านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในการเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA)”

ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 2201 อาคารสถาบันฯ หลังที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้มีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) และสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนฯ และ ดร.สำอาง สุดสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี  ได้กล่าวแสดงความยินดีถึงความร่วมมือครั้งนี้

ดร.สำอาง สุดสะอาด  กล่าวว่า “ทางโรงเรียนได้หารือร่วมกันถึงแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้เห็นหลักสูตรและรับทราบถึงการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความประทับใจและมีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีความประทับใจในนักศึกศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการในครั้งนี้ และจักขออนุเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”

และภายในงานสถาบันฯและโรงเรียนฯ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ลงนามฝ่ายสถาบันฯ และ ดร.สำอาง สุดสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ลงนามฝ่ายโรงเรียน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ นายคมสัน กัลยารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ (ศิษย์เก่าสาขาวาคณิตศาสตรศึกษา มข. รุ่นที่ 3) ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 222 คน

อีกทั้งสถาบันฯ ยังได้จัดการบรรยายในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และการถ่ายทอดชั้นเรียน Active Learning ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านมุมมอง TLSOA โดย นายอรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจนวัตกรรมและการนำใช้ในโรงเรียนให้แก่คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียน

ในกิจกรรมครั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเดินทางไปสังเกตชั้นเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จำนวน 2 ชั้นเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จำนวน 3 ชั้นเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 และรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.2

และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 6 ห้องย่อย ประกอบด้วย ห้องเรียน Pattern Block ระดับอนุบาล, ห้องวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1, ภาษา/สังคม ชั้น ป.2, ศิลปะบูรณาการ ชั้น ป.3, คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5-6 เพื่อให้คุณครูได้ร่วมออกแบบแผนการเรียน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

โดยโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนกว่า 3,365 คน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนได้มีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนเรื่องการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4)

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

 

IRDPT joins in upgrading educational quality through Lesson Study with teachers of Anubanphanatsuksalai School

https://www.kku.ac.th/16673

 

Scroll to Top