COLA KKU ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน Thailand Policy Lab ร่วมกับคณะทำงานของ UNDP Thailand และสภาพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะแนวใหม่ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ที่ COLA KKU และจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน COLA KKU เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน Thailand Policy Lab ร่วมกับคณะทำงานของ United Nations Development Program หรือ UNDP Thailand โดยความร่วมมือกับสภาพัฒน์ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะแนวใหม่ ที่ COLA KKU และ จังหวัดขอนแก่น ในเร็ว ๆ นี้ ดังนี้
.
1) การจัดทำ Policy Innovation Journey Workshop ร่วมกับ COLA KKU พร้อมทั้งทีมงาน UNDP Thailand และทีมงาน SDGs Localization โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางนโยบายในระดับพื้นที่ มาร่วมในการออกแบบและจัดทำนโยบายด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ และนำส่งผลการออกแบบพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิเคราะห์สู่ผู้ปฏิบัติและฝ่ายการเมือง รวมถึงต่อสาธารณะ
2) การร่วมออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานโยบายสาธารณะ และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ COLA KKU ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยการนำเอาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ มาทดสอบใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการทดลองและลงมือทำ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก UNDP Thailand ร่วมเป็นโค้ชในการฝึกใช้เครื่องมือการออกแบบและจัดทำนโยบาย

Scroll to Top