COLA KKU ที่ปรึกษาโครงการ LOW CARBON ของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จ.ขอนแก่น นำเสนอแผนการดำเนินงาน ตอบโจทย์นโบาย Carbon Neutrality & Net Zero ของประเทศ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 48 หน่วยงาน โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัย เป็นหัวหน้าคณะทำงานทีปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์เดช มหาศิริกุล อ.ชุลีรัตน์ พรมเหลา เป็นนักวิจัย ในโครงการดังกล่าวฯ
.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบให้เป็นคณะทำงานที่ปรึกษา “โครงการการพัฒนาศักยภาพสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” ในการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น เพื่อดําเนินการตามนโยบายของประเทศ ที่ประกาศเป้าหมายสำคัญคือ ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

 

Scroll to Top