กองป้องกันฯ มข. จัดฝึกพัฒนาทักษะบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ Smart security and safety

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 น.  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดพิธีเปิดโครงการจัดอบรมทฤษฎี และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย จราจร การป้องกันสาธารณภัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กล่าวรายงานต่อ ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานในพิธี  โดยมี นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะผู้บริหารกองการกีฬา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 179 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และบุคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

นายมรกต สุบิน กล่าวว่า  “การป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร จราจร ตรวจตรารักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัย การประสานงานกับตำรวจท้องที่ การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรและการขนส่ง ประสานงานด้านการข่าวและรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ ดำเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก Smart security and safety โดยการนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ มาใช้สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”

“ด้านการจัดอบรม มีวิทยากรจาก สภ.เมืองขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยากรจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้  นอกจากการเสริมสร้างบุคลากรในสังกัดให้มีคุณภาพ ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ มีวัฒนธรรมขององค์กรที่มีทัศนคติที่ดี มีการทำงานเป็นระบบ มีระเบียบ วินัย  ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้  ทักษะ พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านความปลอดภัย”

ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม กล่าวในพิธีเปิดว่า  “กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มีพันธกิจที่มีความสำคัญ และมีความหลายหลาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวทางและนโยบายในพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Smart Security and Smart Safety ควบคู่กับการพัฒนาคนในองค์กรให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี นอกจากจะเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย การจราจร การป้องกันสาธารณภัยแล้ว การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดยังทำให้เกิดความพร้อมต่อการทำงานอยู่เสมอ  และเสริมสร้างให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดหลัก ความมีระเบียบ วินัย และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร และรูปแบบของการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรจากภายในและภายนอก นับว่าเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินการในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดีอีกด้วย”

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทฤษฎี และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย จราจร การป้องกันสาธารณภัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี กล่าวถึงการฝึกอบรม และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่า

นายอรรถพล  หยองเอ่น  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายอรรถพล  หยองเอ่น  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อายุ 30 ปี กล่าวว่า “ตั้งแต่ทำงานมา 5 ปีแล้ว  ได้รับการฝึกมาโดยตลอด ทำให้เราจดจำหลักการทำงานที่มีมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม การจราจร  การป้องกันอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฝึกอบรมทำให้รับทราบสมรรถภาพของตนเอง จากการทดสอบวิ่ง การดึงข้อ การซิทอัพ สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยว่า ขอให้ยึดมั่นในการทำงาน และเต็มใจให้การบริการกับนักศึกษาและบุคลากรด้วยครับ“

นางเบญจมาภรณ์ พิจิตรแสงเสรี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางเบญจมาภรณ์ พิจิตรแสงเสรี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย “กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดการทดสอบสมรรถภาพให้กับบุคลากรมาโดยตลอด ทำให้ทราบว่าร่างกายมีความพร้อมต่อการทำงาน ทั้งยังได้รับความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน นอกจากทำให้มีระเบียบวินัยในการทำงานแล้ว  ยังส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีต่อองค์กรตลอดการทำงาน 19 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย”

นายบุญช่วย สุขสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายบุญช่วย สุขสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล่าวว่า  “ทำงานมา 6 ปี ได้รับการฝึกอบรมมาโดยตลอด ได้รับความรู้จากการฝึก ระเบียบวินัย ทักษะการทำงาน การสื่อสาร การป้องกันตัว การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ได้รับการหล่อหลอมให้รักมหาวิทยาลัย อยากฝากให้กับผู้ที่จะเข้ามาทำงานในกองป้องกัน ขอให้มีความพร้อมต่อการทำงานในหน้าที่ และรักษาระเบียบวินัย

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top