คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้เข้าร่วม กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม สุพรรณิกา ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานธรณีขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากร ธรณีเขต 2 ขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัดและระดับประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน อุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสู่อุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก นายทินกร ทาทอง ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า นับเป็นข่าวดีที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการยูเนสโกแล้วว่ามีการบรรจุอุทยานธรณีขอนแก่น เป็น 1 หัวข้อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาอุทยานธรณีโลก ซึ่งคาดว่าในช่วงกลางปีนี้จะมีการประชุมพิจารณารายงานจากผู้ประเมินภาคสนามและลงมติเห็นชอบ และหากผ่านการประเมินก็จะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ตามที่คณะกรรมการยูเนสโกผ่านความเห็นชอบในปี 2567  อย่างไรก็ตามอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นพื้นที่รวมแหล่งมรดกธรณีที่มีคุณค่าในระดับสากล และมีความเชื่อมโยงกับแหล่งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่มีขนาดพื้นที่ 1,038 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเทือกเขาภูเวียง และมีความโดดเด่นของหุบเขาแห่งไดโนเสาร์จนเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไดโนเสาร์ของภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาอีสาน ในกลุ่มจ.ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวลำภู และ กาฬสินธุ์

Faculty of Technology, KKU, joins the seminar on the Geological Park and its being evaluated as a UNESCO International Geological Park

https://www.kku.ac.th/?p=16132&preview=true

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top