COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่

บทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยขับเคลื่อนการเมือง การกำหนดนโยบายสาธารณะ และการจัดทำบริการสาธารณะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพลเมืองรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA) ได้ร่วมมือกับ International Republican Institute (IRI) องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี ประเทสสหรัฐอเมริกา และมีพันธกิจในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดโครงการ “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน : Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties)” ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สะท้อนปัญหาสาธารณะและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้พบปะพูดคุยและเสนอแนวคิดกับตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

โครงการนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะรับสมัครผู้นำนักศึกษา ระยะเวทีระดมสมอง และระยะติดตามผล  โครงการย่อยที่จัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน เป็นโครงการในระยะที่สอง และมีนักศึกษามหาวิทยลัยขอนแก่นจำนวน 22 คน คณาจารย์จำนวน 4 คน และผู้แทนพรรคการเมือง 3 พรรคจำนวน 14 คน เข้าร่วม  โครงการนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมและแนะนำผู้นำนักศึกษา โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นผู้ดำเนินรายการ  เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้แนะนำตัวเองและแสดงความรู้สึกและความคาดหวังที่มีต่อโครงการ

จากนั้น ดร.อนุชา แบ่งผู้นำนักศึกษาออกเป็นสี่กลุ่มตามความสนใจ โดยผู้นำนักศึกษาได้เสนอวิธีการจัดกลุ่มและตัดสินใจร่วนกันด้วยการลงคะแนนเสียง กลุ่มสำหรับการอภิปรายแบบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ 2) การเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจ 3) ความเหลื่อมล้ำและความยากจน และ 4) ช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท  ในแต่ละกลุ่ม สมาชิกจะอภิปรายปรากฏการณ์ ความท้าทาย และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอนโยบายตามแนวคิด จากนั้นกลุ่มก็เตรียมการนำเสนอสำหรับภาคบ่าย

ภาคบ่ายมีการนำเสนอข้อเสนอกลุ่มและการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดที่เสนอระหว่างผู้นำนักศึกษา ตัวแทนพรรคการเมือง และคณาจารย์  ก่อนเริ่มกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวต้อนรับผู้แทนพรรคและเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของเยาวชนในด้านการเมืองและการปกครอง  ผู้แทนพรรคการเมืองระดับชาติเข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้ ได้แก่

1) นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

2) รศ.ดร.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย

3) นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคก้าวไกล และ

4) นายพงษธร กาพย์มณีย์ ผู้ประสานงานจากพรรคจากพรรคก้าวไกล

นอกจากนี้ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังร่วมเป็นผู้อภิปรายด้วย  ผู้นำนักศึกษาทั้งสี่กลุ่มได้นำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจและข้อเสนอนโยบายแก่ตัวแทนพรรคการเมือง ในตอนท้ายของการนำเสนอแต่ละครั้ง ตัวแทนพรรคการเมืองได้ซักถามและวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของผู้นำนักศึกษาในเชิงสร้างสรรค์

การดำเนินโครงการในครั้งนี้สิ้นสุดลงโดยการอภิปรายและการสะท้อนผลของตัวแทนพรรคการเมือง และการกล่าวแสดงความประทับใจและการสะท้อนประสบการณ์โดยรวมตัวแทนผู้นำนักศึกษา  โดยในช่วงท้าย ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้ากิจกรรมและชี้แจงกิจกรรมในระยะติดตามผลต่อไป

Scroll to Top