KKBS เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อระบบบริหารจัดการและการพัฒนา องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 200) หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Balbrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานยังได้แบ่งปันประสบการณ์การบริหารงานในด้านอื่นๆร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานต่อไปในอนาคต

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top