KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 : SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบและนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน โดยได้รับเกียรติจากศาสตรจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี และ ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และวิสาหกิจชุมชนร่วมงานกว่า 100 คน

          ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) และพื้นที่อื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการยกระดับในทุก ๆ มิติ อันเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้อย่างโดดเด่น และก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดการจ้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งโครงการนี้ ขอชื่นชมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในผลงานที่มีความโดดเด่นของเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นนำมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนในระดับนานาชาติ และผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งจัดเวทีเสวนานวัตกรรมชุมชน U2T เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมชุมชน และเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งยังเสริมสร้างแนวคิดของชุมชนต่อการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อผลักดันให้ชุมชนสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ทางคณะทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นผลงานนวัตกรรมของชุมชน U2T ที่โดดเด่น ได้นำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ (Transformation to Business) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

            ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ “ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ” และนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน  จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่โดดเด่นของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สู่เวทีสาธารณะ พร้อมสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรมชุมชน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (Research Transformation) และการดำเนินงาน OKRs (Objective & Key Result) ประจำปี 2565 ด้าน OKR-32 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และการบริการวิชาการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน

ภายในงานมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบกับความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน” โดยได้รับเกียรติร่วมเสวนา จาก ศาสตรจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายโกมินทร์ ศิริเกษ ตัวแทนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 จากตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น นายมงคล บึกสันเทียะ ตัวแทนชุมชนเข้มแข็ง จากบ้านหนองหอยชียงส่ง ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินรายการโดย คุณต่อศักดิ์ แสนนาม ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Show and Share พร้อมรับฟังการดำเนินงานชุมชนนวัตกรรม ต้นแบบจากวิทยากรประจำกลุ่มภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องวังเลิศ และลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top