EdPEx 200

มข. ผนึกกำลังผู้บริหาร ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ EdPEx 300 หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

KKBS เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Scroll to Top