คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชัวร์ก่อนแชร์ : ใบมะขามสดคั้นผสมเหล้าขาว แก้โควิด-19 ได้ จริงหรือ?

จ.ขอนแก่น หลายภาคส่วนร่วมประชุมพิจารณาร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5

มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

Scroll to Top