มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล

มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

…..คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น       โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหาการวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย หลักการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวิจัย จริยธรรม            ในการวิจัย เครื่องมือ การจัดการข้อมูลในการวิจัยและการเขียนเค้าโครงวิจัยแก่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมเดินทางมาเข้าร่วมการโครงการพร้อมเข้าพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งเป็นการสาธิตแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด          ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอบรม ในโรงแรมอย่างเหมาะสม

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ทั้งนี้จากการที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงแรมนั้น เป็นผลสืบเนื่องจาก โครงการช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต COVID  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต่อภาคธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักสุดต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม  เพื่อแสดงถึงความห่วงใยของมหาวิทยาลัยที่มีต่อภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด จึงมีแนวทางในการช่วยเหลือภาคธุรกิจกรณีเร่งด่วน ระยะ 3 เดือน อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้คณะต่างๆ จัดทำโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ให้กับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก หรือดำเนินการในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการช่วยภาคธุรกิจในจังหวัด โดยกระจายการจัดให้ทั่วถึงทุกโรงแรม

ข้อมูล ภาพ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

มข. จับมือกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

Scroll to Top