สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และคณะ เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำแผนการปฏับัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป หลังจากการนำเสนอผลการดำเนินงานท่านได้เยี่ยมชมพื้นที่ learning center และ KKUL Production house และรับชมการสาธิตการใช้งาน VR Headset เพื่อเปิดประสบการณ์ metaverse experience ที่สำนักหอสมุดให้บริการในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเป็น Learning Center for all

Scroll to Top