มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมสมาชิก ทคบร. 25 สถาบันการศึกษาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร. จำนวน 25 สถาบันการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมลงนามในฐานะพยานของบันทึกความเข้าใจ โดยกล่าวว่า “การลงนามการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของระบบอุดมศึกษาไทย สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้และสามารถใช้หน่วยกิตไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรได้ เก็บสะสมหน่วยกิตตามข้อกำหนดของสถาบันได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันของระบบบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยตรง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การที่แต่ละสถาบันส่งเสริมให้เกิดการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะได้สิ่งที่ดีที่สุด สะดวก สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้รายวิชาต่างๆที่สนใจ ตรงกับความต้องการ แต่ละสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จุดแข็งแต่ละที่แตกต่างกัน ความร่วมมือกันของสถาบันแต่ละแห่ง สามารถเพิ่มจุดแข็งของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันอย่างแท้จริง โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร อธิการบดี 25 สถาบัน นำนโยบายของประเทศมาขับเคลื่อน เกิดประโยชน์กับนิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบัน และประเทศชาติ”

จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร. 25 สถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกยินดี การลงทะเบียนข้ามสถาบันในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์บัณฑิตศึกษาของประเทศไทย จะทำให้เกิด Learning Mobility ทั้งประเทศ ช่วยสนับสนุนการทำงาน การสร้างบัณฑิตของกระทรวงฯ และประเทศชาติต่อไป”

สถาบันสมาชิก ทคบร. 25 สถาบัน ที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 11. มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. มหาวิทยาลัยพะเยา
 13. มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 17. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 19. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 25. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบัน เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธภาพ ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต นักศึกษา สามารถดูข้อมูลและลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

 

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร  พาณิภัค พระชัย พัทธดนย์ ธนูเสริม

ข่าว: ศิตธีรา สโมสร  พาณิภัค พระชัย

Scroll to Top