อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2565  

         วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุม โดยจัดการประชุมและการบรรยายผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาคือผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมผู้บริหารครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษา หรือ EdPEx ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่งรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สกอ.ไปในปีนี้ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้นำรายงานผลการประเมินมาศึกษาความเห็นของคณะกรรมการทั้งส่วนที่กรรมการได้ชื่นชมและส่วนที่กรรมการต้องการให้เราได้มีการปรับปรุง ซึ่งภาพรวมของการประเมินปีนี้ซึ่งเป็นผลของการประเมินปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีโดยได้คะแนน 409 คะแนน โดยคะแนนที่เราได้เพิ่มขึ้นชัดเจนคือ หมวด 1 เรื่องการนำองค์กร และ หมวด 7 เรื่องผลลัพท์ ในขณะที่บางหมวดยังมีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นและลดลงบ้าง รวมทั้งคะแนนคงที่มีหลายหมวดเช่นหมวดแผนที่ยังคงที่ ส่วนหมวดที่เราต้องปรับปรุงคือหมวดของลูกค้า customer


       

        อธิการบดีกล่าวต่ออีกว่าการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการเราได้เอาผลการประเมินโดยเฉพาะสิ่งที่เป็น opportunity for improvement มาวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้จะมี 2 ส่วนคือ 1.เราจะนำผลสรุปไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีคณบดีทุกคณะเพื่อให้ทุกคณะได้ทราบและนำไปทำแผนในการปรับปรุง ส่วนที่ 2.คือในส่วนของมหาวิทยาลัยเองจะได้มีการทำแผนในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยมีรองอธิการบดีรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ แต่ละหมวดได้ให้ไปคิดและมาทำแผนร่วมกัน เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้ปลายปีหน้าผลการดำเนินการของเราจะได้ดีขึ้น อีกประเด็นหนึ่งคือคณะกรรมการเสนอแนะให้เราขยับจาก TQC ไปสู่ TQC Plusซึ่งคณะกรรมการมองว่าเรามีศักยภาพ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ขอเวลาในการพิจารณาอีกสักระยะว่าจะเริ่มในปีนี้หรือในปีหน้า และจะเลือกในเรื่องอะไรเช่น innovation , operation หรืออาจเป็นเรื่องของบุคลากร ซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุป แต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วใน 3 เรื่องที่คิดไว้เรามีคะแนนที่ดีที่สุดคือเรื่องของกระบวนการการปฏิบัติงานที่อาจยังไม่ได้ทำปีนี้ แต่ในปีนี้เราจะมาปรับฐานให้แน่นขึ้น เพราะ TQC Plus เราต้องได้ 450 คะแนนในขณะที่ผลคะแนนปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีช่องว่างของคะแนนที่ต้องไต่ขึ้นไปอีกเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ TQC Plus ในส่วนนี้หากมีความคืบหน้าของการดำเนินการจะได้เผยแพร่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าว – กองสื่อสารองค์กร

       

 

Khon Kaen University President chaired the 1st /2022 Meeting for University Excellence

https://www.kku.ac.th/12494

Scroll to Top